قرآن بر سرگذاشتن به روش آخوندی !


الحق که این ملایان ، باسن فراخ و مفتخور هستند .